ปัจจุบัน "รถยนต์" ได้เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งการประกอบอาชีพและติดต่อกิจธุระต่างๆ หากคุณจำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์เพื่อใช้ในการติดต่อเดินทางแล้ว "การผ่อนรถยนต์" จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โปรแกรมทางด้านล่างนี้ จะช่วยให้คุณทราบจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน รวมทั้งทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate)
 
คำนวณเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน
จำนวนเงินกู้ บาท 
อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินแจ้งให้ทราบ % ต่อปี 
ระยะเวลากู้ ปี
จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน บาท
 

หมายเหตุ :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้ เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น ที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจผ่อนรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฎในสัญญา จะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เนื่องจากบริษัทผู้ให้สินเชื่อจะคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่างจากค่าผ่อนบ้านที่คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในสัญญาเกือบเท่าตัว ดังนั้น การตัดสินใจเลือกซื้อและผ่อนชำระค่างวดรถยนต์ คุณจึงควรคำนึงถึง เรื่องจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฎในสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการมีรถ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เป็นต้น

ที่มา : หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)