ฝันจะมีบ้านเป็นของตนเอง... ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้ว่าราคาบ้านในปัจจุบันจะสูง ทางเลือกหนึ่งที่จะทำใหคุณเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้คือ "การผ่อนบ้าน" ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้แนะนำไว้ว่าจำนวนเงินที่ผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุณสามารถผ่อนชำระได้ อย่างสบายๆ โดยไม่มีแรงกดดัน

โปรแกรมทางด้านล่างนี้ นอกจากจะทำให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องผ่อนต่อเดือนแล้ว ยังทำให้คุณทราบถึงส่วนที่เป็นเงินต้น และดอกเบี้ยในแต่ละงวดได้อีกด้วย
 
คำนวณเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน
ราคาบ้าน  บาท  
เงินดาวน์ บาท 
เงินกู้จากธนาคาร บาท 
อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด % ต่อปี   
ระยะเวลากู้ (สูงสุดไม่เกิน 40 ปี) ปี 
จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน บาท   
 
 

หมายเหตุ :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้ เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น ที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระบ้านในฝันของคุณตามที่คุณคิดว่าเหมาะสม เพราะเมื่อตัดสินใจจะซื้อบ้านแล้ว คุณต้องมีการวางแผนการเงินในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการซื้อบ้าน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ค่าผ่อนชำระต่อเดือน ค่าตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย "

"คุณทราบหรือไม่ว่า ?

รัฐได้สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีบ้านเป็นของตนเอง โดยคุณสามารถนำดอกเบี้ยที่เกิดจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2550 เป็นต้นไป ตามประกาศกรมสรรพากร วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

ที่มา : หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)